فیزیک دو پایه یازدهم ریاضی

اکرم اسکندری

درباره دوره

فیزیک دو پایه یازدهم ریاضی

این درس جزو درس های تخصصی رشته ریاضی پایه یازدهم می باشد. لذا در انتخاب و ثبت نام در این دوره دقت کنید
جزئیات دوره
 • تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۸-۱۲-۱۳ (۱۶:۲۰)
 • تاریخ انقضاء دوره: تعیین نشده
 • جلسات: تعداد ۲۵ جلسه فعال از ۲۵ جلسه کلی
 • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: ۱۸
 • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
 • این دوره در مجموع دارای صفر امتحان و ارزیابی است.
 • جزئیات گواهینامه: گواهینامه شرکت در دوره
 • خصیصه های اضافی:
  آمار دوره
  • حداکثر تعداد فراگیران: ۲۰۰
  • تعداد فراگیران جاری: ۷۳
  جلسه ۱

  قسمت اول

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۲:۲۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اسکندری
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲

  قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۲:۲۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اسکندری
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۳

  مغناطیسی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۲:۲۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اسکندری
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۴

  مغناطیس2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۲:۲۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اسکندری
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۵ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین فیزیک 23 فروردین ساعت 15 تا 19:30

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  اسکندری
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۶

  میدان مغناطیس پیچه و سیموله قسمت اول

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۲:۲۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اسکندری
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۷

  میدان مغناطیس پیچه و سیموله قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۲:۲۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  اسکندری
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۸

  میدان مغناطیس پیچه و سیموله قسمت سوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۲:۲۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اسکندری
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۹ (جلسه آنــلاین)

  دوشنبه 25 کلاس انلاین فیزیک 6 تا 11 صبح

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  استاد اسکندری
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۰ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین فیزیک 27 فروردین ساعت 15 تا 20

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  استاد اسکندری
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۱

  فیزیک2، بخش مغناطیس، قانون لنز، بخش اول

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۲:۲۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اسکندری، 27 فروردین
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۲

  فیزیک 2، مغناطیس، قانون لنز ، قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۲:۲۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اسکندری
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۳ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین فیزیک 2 30 فروردین ساعت 13تا 18

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین فیزیک 2 30 فروردین ساعت 13تا 18
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۴

  تدریس فیزیک 2 - بخش القا

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۲:۲۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اسکندری، 30 فروردین
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۵ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین فیزیک 2 3 اردیبهشت ساعت 13تا 18

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین فیزیک 2 3 اردیبهشت ساعت 13تا 18
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۶

  شارمغناطیسی قسمت اول

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۲:۲۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  شارمغناطیسی قسمت اول
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۷

  شارمغناطیسی قسمت 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۲:۲۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  شارمغناطیسی قسمت 2
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۸

  شارمغناطیسی قسمت 3

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۲:۲۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  شارمغناطیسی قسمت 3
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۹

  قانون لنز

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۲:۲۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  قانون لنز
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۰

  قانون لنزقسمت 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۲:۲۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  قانون لنزقسمت 2
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۱

  حل اشکال 1

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۲:۲۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  حل اشکال 1
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۲

  حل اشکال 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۲:۲۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  حل اشکال 2
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۳

  حل اشکال 3

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۲:۲۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  حل اشکال 3
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۴ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین فیزیک 2 13 اردیبهشت ساعت 9تا13

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین فیزیک 2 13 اردیبهشت ساعت 9تا13
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۲۵

  حل چند مساله مغناطیسی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۲:۲۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  حل چند مساله مغناطیسی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  اساتید
  سوالات متدوال

   

  نظرات

  موردی برای نمایش وجود ندارد...